top of page

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מתארת כיצד המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ (להלן: "החברה") פועל בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), אודות משתמשים באתר האינטרנט בכתובת www.medical-rights.co.il (בהתאמה "משתמשים" ו- "האתר"), לרבות אודות מי שמקבל ו/או מבקש לקבל שירותים שהחברה ו/או מי מטעמה (בהתאמה "לקוחות החברה" ו- "שירותי החברה"), ו/או אחרים שלגביהם מוסרים המשתמשים ו/או לקוחות החברה מידע. מידע כאמור לעיל יכונה "מידע" או "מידע לקוחות". אלא אם נאמר אחרת, בכל מקום בו ישנה התייחסות במדיניות הפרטיות ללקוח החברה, הכוונה היא גם למשתמשים.

 

 1. כללי.

  1. ביקורך באתר ו/או כל ניסיון לעשות שימוש בשירותי החברה (לרבות בדרך של גלישה באתר, חתימה על הסכם התקשרות עם החברה ו/או מסירת מידע לנציגה, לפי המוקדם), מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות, ובכלל זאת, הסכמה לאיסוף המידע שלך, שמירתו והשימוש בו, כמפורט במדיניות הפרטיות. אין באמור כדי לגרוע מהסכמה למדיניות פרטיות זו הניתנת בדרך אחרת.

  2. החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר ו/או משלוח הודעה ללקוח החברה (המוקדם מבניהם).

  3. יתכן שברשות החברה ימצאו נתונים שאינם מידע, אך למען הזהירות מובהר שכל ‏ההסכמות שניתנות על ידי לקוחות החברה לגבי מידע ניתנות גם לגבי נתונים אלה.

  4. מובהר כי מסירת המידע על ידי המשתמשים תלויה ברצונם ובהסכמתם של המשתמשים וכי לא קיימת חובה חוקית למסור את המידע.

  5. לקוח החברה מאשר ומצהיר כי כל מידע שהוא מוסר, הנוגע לצדדים שלישים, נמסר על פי דין וברשות.
    

 2. סוגי מידע לקוחות ואופן איסוף. מידע לקוחות כולל, בין היתר, את סוגי הנתונים המפורטים להלן והוא נאסף בין היתר בדרכים המפורטות להלן:

  1. בעת השימוש באתר ובשירותי החברה למשל, בעת הזנת פרטים באתר או באתרים אחרים המפרסמים את החברה, שיחה עם נציגי החברה, אימיילים והתכתבויות עם החברה, חתימה על הסכם שירותים עם החברה, מילוי שאלון ראשוני ועוד, אנו צפויים לאסוף נתונים מסוימים אודות הלקוח ובני משפחתו, כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מגדר, מספר ת.ז ומספר טלפון תאריך לידה, וכן כל מידע אשר מספק הלקוח כאשר הוא פונה לשירות הלקוחות של החברה (לרבות הקלטת שיחות), וכל מידע אחר שהלקוח מספק במסגרת אינטראקציה בינו לבין החברה. ייתכן שפרטי המידע שימסרו על ידי הלקוח יאומתו על ידי החברה כנגד מידע אחר שיהיה בידיה.

  2. לקוח הבוחר למסור מידע לחברה באמצעות מתן גישה לחשבון פייסבוק או רשת חברתית אחרת (להלן: "רשתות חברתיות"), נותן רשות לחברה לקבל פרטי מידע אישי שמסר לאותן רשתות חברתיות בהתאם להרשאתו (למשל, שם מלא ותמונה). יודגש כי האפשרות לקבל פרטי מידע כאמור מהרשתות החברתיות הינה בכפוף להגדרות המשתמש באותן רשתות חברתיות ו/או במדיניות הפרטיות שלהן, והלקוח אחראי הבלעדי לבדוק אותן. עם זאת, מובהר כי החברה אינה מבקשת גישה לסיסמת המשתמש של הלקוח ברשתות החברתיות.

  3. נתונים רפואיים ומאפיינים פיזיים שימסור הלקוח לחברה ו/או למי מטעמה (כגון: נציגי מכירה, אחיות ורופאים), כחלק משירותי החברה, וכן נתונים כאמור המתקבלים מצדדים שלישיים אליהם פונה החברה (כגון: המוסד לביטוח לאומי, קופת החולים בה חבר הלקוח וכו'), ו/או צדדים שלישיים שפנו לחברה (כגון לקוחות חברה שמוסרים מידע אודות בני משפחתם). נתונים כאמור כוללים בין היתר סיכומי מחלה, בדיקות רפואיות , חוות דעת רפואיות וכו'.

  4. נתונים פיננסיים ונתוני צריכה שימסור הלקוח לחברה ו/או למי מטעמה (כגון: נציגי מכירה, מנהלי תיק ונציגי גביה), כחלק משירותי החברה, וכן נתונים כאמור המתקבלים מצדדים שלישיים אליהם פונה החברה (כגון: המוסד לביטוח לאומי, קופת החולים בה חבר הלקוח וכו'), ו/או צדדים שלישיים שפנו לחברה (כגון לקוחות חברה שמוסרים מידע אודות בני משפחתם). נתונים כאמור כוללים בין היתר פרטי חשבון בנק, נתונים על הכנסה (לרבות תלושי שכר/דוחות כספיים/תלושי פנסיה) הן של הלקוח והן של בני משפחה (לרוב בת זוג), פרטי כרטיס אשראי, מידע על עסקאות כולל המוצרים שנרכשו והיסטורית תשלומים ורכישות של שירותי החברה.

  5. החברה אוספת מידע גם במהלך השימוש של המשתמש בשירותי האתר או שירותים המפנים אליו, לרבות מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. החברה עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית.

  6. החברה עשויה לאסוף נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים ממידע הלקוחות ונתונים נוספים המצוים אצלה.

  7. חלק מהשיחות עם נציגי החברה ו/או מי מטעמה מוקלטות ונשמרות במאגר החברה.

  8. מובהר כי יתכן שמידע לקוחות שמצוין כי נאסף בדרך מסוימת ייאסף גם בדרך אחרת או רק בדרך אחרת. למשל, יתכן שמידע לקוחות מסוים יימסר על ידי הלקוח במהלך שיחות שיקיים עם נציגים של החברה (שחלקן מוקלטות ונשמרות בחברה) וגם יתקבל אצל החברה מצד שלישי (כגון הביטוח הלאומי).
    

 3. השימוש במידע שנאסף. החברה אוספת את המידע לצורך פעילותה העסקית, לרבות הפעלת האתר ומתן שירותי החברה. בין היתר החברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכים הבאים:

  1. הענקת שירותי החברה וניהולם (לרבות על ידי צדדים שלישיים), ‏לרבות לצורך תאום וקיום שיחה ו/או פגישה ראשונית, שיווק ומכירה של שירותי החברה, מתן שירות וטיפול שוטפים, גביית תשלום עבור השירות, ‏לרבות באמצעות חברות כרטיסי אשראי וחברות סליקה וכיו"ב.‏

  2. לצורך פעילות האתר, לרבות האפשרות לגלוש ולהשתמש בשירותים המוצעים בו, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי ו/או ביטול שירותים ותכנים קיימים באתר, התאמת מודעות ו/או הצעות שיוצגו למשתמשים בעת הביקור באתר בהתאם לתחומי התעניינות של המשתמש הרשום, וכיוצ"ב.

  3. שמירה על נתוני עסקאות-עבר עבור טיפול אישי, חיובים, גביה, אחריות, ארכיון תיקים, עדכונים וכדומה.

  4. הגשת תכנים שהחברה ו/או צדדים שלישיים לרבות על דרך של הגשת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב – 1982 ‏‏("דבר פרסומת"), דיוור ישיר ו/או ושירותי דיוור ישיר, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות ("דיוור ישיר" ו"שירותי דיוור ישיר"), כמפורט בסעיף 7 להלן.

  5. ‏פיתוח, שינוי, שיפור השירותים ו/או מוצרים של החברה.‏

  6. ‏מימוש ו/או הגנה על זכויות החברה ו/או צדדים שלישיים אחרים ‏לפי דין.

  7. ‏עמידה בהוראות הדין (לרבות מסירת מידע לרשויות ו/או ‏לפי הוראות רשות).‏

  8. ‏לצורכי אבטחת מידע.

  9. שמירה ואחסון עבור פניות עתידיות.
    

 4. העברת מידע לצדדים שלישיים. החברה עשויה להעביר מידע ‏‏(לרבות על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים בקשר עם שירותי החברה ו/או ‏פעילותה העסקית, בין היתר כמפורט להלן: ‏

  1. לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לחברה על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה (למשל לשם מניעת הונאה).

  2. לצרכי פניה ללקוחות החברה, לרבות לצורך שליחת מידע, תכן פרסומי, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר וכד',כמפורט מטה.

  3. העברת מידע לספקים חיצוניים לצורך קבלת שירותים כגון תפעול האתר, תפעול מערכות המידע, שירותי אחסון ומערכות ניהול מידע.

  4. כאשר החברה קיבלה את הסכמה של הלקוחות למסירת המידע בין במפורש ובין מכל לא.

  5. במסגרת שיתוף פעולה עם ספקים ונותני שירותים במסגרת הפעילות השוטפת של החברה ו/או לצורך מתן שירותי החברה ללקוחות החברה. כך למשל, נעביר מידע לאחיות או רופאים המסייעים לחברה לספק את שירותי החברה.

  6. כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה, כהגדרתם בחוק החברות;

  7. מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במסגרת דיווח הנדרש לרשות מוסמכת, וכן אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו;

  8. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש האתר לבין החברה ו/או מי מטעמה;

  9. במקרה שבו החברה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר, תתמזג עם תאגיד אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שאותו תאגיד או צד שלישי יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
    

 5. העברת מידע מחוץ לישראל.

  1. אנו עשויים להעביר את המידע שלך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי. יתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל והאיחוד האירופי. במקרה שכזה אנו נשתדל לנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. הינך נותן הסכמתך להעברה כאמור.
    

 6. שימוש בעוגיות (Cookies) ובטכנולוגיות איסוף נתונים.

  1. ייתכן והחברה תשתמש בקבצי עוגיות ("Cookies") לצורך שיפור חווית הגלישה באתר ותפעולו השוטף והתקין, אשר עשויים לשמש, בין היתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע והתאמת עמודי האתר והתוכן המוצגים למשתמש להעדפותיו האישיות.

  2. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookies" קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "Cookies" או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים, עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר.

  3. צדדים שלישיים דוגמת Google Analytics עשויים להשתמש גם בטכנולוגיות לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר כגון מזהה מכשיר, כתובתIP , ו- Advertising ID. למידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של Google Inc לחצ/י כאן כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out  הנוכחיות של Google Analytics על יד לחיצה כאן.
    

 7. אבטחת מידע והיעדר אחריות.

  1. החברה רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות מרכזית, והיא משקיעה משאבים רבים כדי לשמור על סודיות ופרטיות המידע.

  2. למרות האמור בסעיף 6.1 לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע של החברה. לפיכך, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר ומערכות המידע בהן מאוחסן מידע הלקוחות, יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן ו/או לפגיעה במידע, ולא תהיה לה אחריות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי החברה.
    

 8. פרסומות ודיוור ישיר. כאמור לעיל, המידע עשוי לשמש גם לצרכי שיווק, פרסום ו/או משלוח מידע, תכן שיווקי, דיוור ישירו שירותי דיוור ישיר, של החברה ו/או מי מטעמה.

  1. החברה עשויה להשתמש במידע כדי להציע ללקוח פרסום ממוקד, מוצרים ו/או שירותים שלדעתה מותאמים ללקוח החברה, ואולי גם להתאים אישית את האתר ואת מודעות הפרסום באתר על פי הרגלי הביקור שלך באתר, ומה שהחברה מחשיבה לצרכים והרצונות שלך.

  2. ‏לקוח החברה מסכים שהחברה תשתמש במידע שנאסף על מנת ליצור איתו קשר ‏ולשלוח לו תכנים לרבות "דבר פרסומת", ודיוור ישיר. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות‏SMS ‎‏, ‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים (ואף בסיוע צדדים שלישיים)‏‎ .‎

  3. בכפוף לקבלת אישורו, הלקוח מסכים שהמידע שייאסף יועבר למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים אשר עשויים לשלוח לו דברי פרסומת ולפנות אליו בדיוור ישיר, באמצעים האמורים לעיל.

  4. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו (דרך כלל או מסוג מסוים), לקבל מידע ותכן שיווקי, דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מהחברה, או מצדדים שלישיים כאמור לעיל, ולחזור בו מהסכמתו על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת mzr@mzr.org.il לידי צוות השרות בחברה.  לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים ללקוח מהחברה תופסק ותינתן הנחייה להפסיק לעשות במידע הלקוח שימוש לשירותי דיוור ישיר, אך יתכן שהמידע הדרוש לצורכי החברה יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה בכפוף להוראות הדין (לרבות לפי יתר הוראות מדיניות פרטיות זו).
    

  5. ביטול הסכם על ידי הלקוח ייעשה באחת מהדרכים הבאות:1. בעל"פ- בטלפון שמספרו 03-5430300 או בהודעה בעל פהבמשרדי החברה. 2. בדואר רשום לכתובת דרך מנחם בגין 132 תל אביב  3. בדואר אלקטרוני (EMAIL)  4. mzr@mzr.org.il  בפקס שמספרו 03-5430303 בהודעת הביטול כאמור יפרט הלקוח את שמו ומספר תעודת הזהות שלו ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה, את מספר הערובה (מספר שיק ביטחון) שנמסרה לטובת הבטחת התשלום.

 9. שונות.
  שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, הטיפול ו/או העיון במידע יש להפנות לכתובת  mzr@mzr.org.il או באמצעות פקס מספר 03-5430303.

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

מדיניות הפרטיות באתר

בועת לב
bottom of page