top of page

דְּמֵי פְּגִיעָה

דמי פגיעה הם פיצוי על אובדן שכר עקב פגיעה בעבודה

דמי פגיעה בעבודה מהווים תשלום לעובד שכיר או עצמאי, שנפגע תוך כדי עבודתו וכתוצאה ממנה, או חלה במחלת מקצוע עקב אופי עבודתו ותנאיה. אם כתוצאה מהפגיעה העובד לא מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, הוא עלול למצוא את עצמו ללא שכר. דמי פגיעה לעובד מהווים פיצוי על אובדן השכר. למעשה הם משמשים כתחליף לשכרו של מי שנאלץ להיעדר מעבודתו בגין הפגיעה.


תנאי הזכאות לתשלום  – למי זה מגיע?

עובד זכאי להגיש תביעה לדמי פגיעה ולקבל תשלום במצבים הבאים:

  • כאשר נגרם לו נזק רפואי שהביא להיעדרותו מהעבודה לתקופה המצוינת בתעודה רפואית מקופת חולים/חדר מיון/טר"מ, ובתנאי שהיעדרותו קשורה לפגיעה בעבודה.

  • העובד לא עבד בכל תקופת אי הכושר או בחלקה. בתנאים מסוימים, עצמאי שעובד בעבודה חלקית יכול להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה ולממש את זכאותו.

כאן חשוב לציין, כי ישנם עובדים שלמרות שנפגעו בעבודתם, אשר ככלל לא יהיו זכאים כלל לתשלום דמי פגיעה, כגון עובד זר ששוהה בישראל באופן לא חוקי, עציר, אסיר העובד בכלא ועוד.


תקופת הזכאות

דמי פגיעה וימי מחלה כרוכים זה בזה. תשלום דמי פגיעה שנועד לפצות את נפגע העבודה על אובדן הכנסתו ישולם לכל היותר עבור תקופה של 91 ימים, הנספרים ממחרת ליום הפגיעה. יש שוני בזכאות לתשלום דמי הפגיעה בין עובד שכיר ועובד עצמאי, כפי שיפורט להלן.


תשלום דמי פגיעה מופחתים

עובד שכיר או  עצמאי, שעפ"י אישור רפואי מקופ"ח נאלץ להיעדר חלקית מעבודתו, דהיינו  ניתן לו אישור לעבוד מספר שעות מופחת מיום עבודה המוגדר כ-8 שעות – יקבל דמי פגיעה מופחתים בהתאם למספר השעות שנעדר מעבודתו מדי יום.


דמי פגיעה לשכיר – באחריות ביטוח לאומי והמעסיק

כאשר שכיר זכאי לקבל דמי פגיעה ביטוח לאומי והמעסיק הם האחראים לתשלום.

  • יום הפגיעה ישולם ע"י המעסיק.

  • אם העובד נעדר מעבודה פחות מ-12 ימים – דמי הפגיעה ישולמו החל מהיום השלישי שלמחרת יום הפגיעה. אם ההיעדרות נמשכת למעלה מ-12 ימים – דמי הפגיעה ישולמו החל מהיום שלמחרת יום הפגיעה.

  • 12 ימי אי הכושר הראשונים שאושרו לנפגע נקראים "תקופת הזכאות הראשונה". דמי פגיעה בגינם ישולמו ע"י הביטוח הלאומי אך ייזקפו על חשבון המעסיק. אסור למעסיק לנכות סכום זה משכר העובד או לנכות את 12 הימים ממכסת ימי המחלה העומדים לזכותו.

  • דמי פגיעה מועברים לחשבון הבנק של נפגע העבודה בהתאם לפרטים שמילא במסגרת טופס דמי פגיעה בעבודה.

  • כדי לאפשר לעובד לקבל את דמי הפגיעה במועד בו היה משולם לו שכרו החודשי הרגיל, המוסד לביטוח לאומי אישר למעסיקים המורשים על ידיו במסגרת תקנה 22, לשלם את תשלום תקופת דמי הפגיעה ישירות לעובדיהם. במסגרת הרשאה זו של תשלום דמי פגיעה מעסיק יגיש לביטוח לאומי את תביעות נפגעי העבודה שלו, וישלם את תקופת דמי הפגיעה כולה, לרבות תקופת הזכאות הראשונה, במועד תשלום השכר החודשי לכלל עובדיו. הביטוח הלאומי ידרוש מכל מעסיק החזר עבור 12 ימי תקופת הזכאות הראשונה, ויחזיר לו את תשלום דמי הפגיעה ששילם לעובדיו החל מהיום ה- 13, בתוספת עמלה בשיעור2.5% משיעור הגמלה ששולמה.

דמי פגיעה לעצמאי

עובד עצמאי אינו זכאי לתשלום דמי פגיעה בתאונת עבודה או מחלת מקצוע כאשר תקופת אי הכושר פחותה מ-12 ימים. אם נעדר מעבודתו למעלה מ-12 ימים – המוסד לביטוח לאומי ישלם עבור תקופת ההיעדרות בניכוי 12 הימים הראשונים.


אופן חישוב דמי פגיעה לשכירים ולעצמאים

דמי הפגיעה ליום, לשכיר ולעצמאי כאחד, מוגבלים עד לסך 1,097.88 ₪ ליום (נכון לתאריך 1.1.2018).

עובד שכיר – הבסיס לתשלום דמי הפגיעה ליום הוא 75% משכרו הרגיל של העובד החייב בדמי ביטוח (כולל תשלום עבור שעות נוספות, שכר עידוד, ביגוד, הבראה ומשכורת 13) בשלושת החודשים שקדמו לחודש בו ארעה הפגיעה בעבודה, לחלק ל: 90.

עובד עצמאי – הבסיס לתשלום דמי הפגיעה יחושב עפ"י תשלום המקדמות לדמי ביטוח, המבוססות על הכנסות העצמאי המדווחות בשנת המס השוטפת.


אנחנו כאן כדי לספק סיוע במימוש זכויות רפואיות לקבלת דמי פגיעה בעבודה

אנו בחברת לבנת פורן – זכויות רפואיות, בעלי ידע רפואי ומקצועי וניסיון רב שנים בכל הקשור לסיוע במימוש זכויות רפואיות. בחברתנו פועלים כ-25 רופאים וכ-150 עובדים, מנהלי לקוח, ואנשי מקצוע, המנוסים בסיוע במקרים רבים ושונים של מימוש זכויות, מכירים את המערכות הבירוקרטיות המורכבות באופן מעמיק, ומסוגלים להתנהל מולן בצורה מיטבית ואפקטיבית.

נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בפנייתך לקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה ראשונית, במהלכה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך.

חשוב שתדעו

פיצוי כספי והטבות
הם חלק ממימוש הזכויות  הרפואיות העשויות להגיע לך-
ויכולות להקל על איכות החיים שלך!

הזכויות הרפואיות שלך מגיעות לך!

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

עשית את הצעד הראשון עכשיו תורנו. בקרוב מאוד נחזור אלייך!

bottom of page